Referat fra Årsmøte 2003 24 februar

 

Tilstede fra styret; Per Ove Sjøl, Terese Andersen, Morten Engnes, Ronny Weum, Lars Edvin Samnøy og Lise Engnes Ikke tilstede: Bjørn Henning Andersen.

Medlemmer tilstede; Jan Sjøl, Geir Korvald og Bjørn Grønvold.

 

SAK 1. Godkjenne sakslisten;

Sakslisten ble godkjent uten innvendinger.

 

SAK 2. Valg av dirigent og møtesekretær;

Morten Engnes ble valgt til dirigent og Lise Engnes til møtesekretær.

 

SAK 3. Behandling av årsberetningen;

Morten gikk gjennom årsberetningen og den ble godkjent uten noen kommentarer eller innvendinger. Noen eksemplarer legges i treningslokalet for interesserte.

 

SAK 4. Behandle revidert regnskap for 2002;

Terese la frem regnskapet. Utgiftene til andre NM og internasjonale stevner økte mer en antatt. Mens utgiftene til leie av lokalet var lavere enn antatt. Inntektene fra medlems og treningsavgift var nær det budsjetterte. Det ble litt diskusjon omkring fondene om vi bør spekulere litt for å ta ut noe utbytte innimellom. Morten leste revisjonsberetningen fra revisor Sverre Paulsen som hadde gitt sin anbefaling til godkjennelse av regnskapet. Hans forslag om ytterligere børsspekulasjoner ble diskutert under eventuelt. Årsmøtet godkjente regnskapet.

 

SAK 5. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2004;

Årsmøtet besluttet å fastsette kontingent for neste år i stedet. Dette for å kunne sende ut giroene tidlig på året. Satsene blir uforandret i 2004 og 2005.

 

SAK 6. Behandle innkomne forslag;

Styret har fått ett forslag fra Jan Sjøl som går ut på fritak for treningsavgift og kontingent for styremedlemmer. Forslaget ble vedtatt med forbehold om at de fortsatt betaler medlemskontingent. Dette blir gjeldende fra 2005.

 

SAK 7. Vedta budsjett for 2004;

NM foreslås endret fordi vi nå ser at utgiftene er større enn først antatt. Kjøp av utstyr og rekvisita økes også. Budsjettet ender da opp med et underskudd på 60.000.

  

SAK 8. Valg;

Geir Korvald fra valgkomiteen la frem forslag som ble klappet inn etter hvert.

Ronny Weum gjenvalgt som nestleder for 2 år

Per Ove Sjøl nyvalgt kasserer for 2 år

Lars Edvin Samnøy styremedlem for 2 år

Bjørn Grønvold styremedlem for 1 år

Jon Skogli varamedlem for 1 år

Bjørn Henning Andersen går ut av styret og blir neste års valgkomite.

Terese Andersen går også ut av styret. De to takkes for innsatsen.

Sverre Paulsen ble gjenvalgt som revisor med Geir Korvald som andre revisor.

 

Det nye styrets sammensetning blir da slik;

Leder; Morten Engnes (1 år til)

Nestleder; Ronny Weum (2 nye år )

Kasserer; Per Ove Sjøl( 2 år)

Sekretær; Lise Engnes (1 år til)

Styremedlem 1; Lars Edvin Samnøy (2 år)

Styremedlem 2; Bjørn Grønvold (1 år)

Varamedlem; Jon Skogli (1 år)

 

SAK 9. Eventuelt;

Flere medlemmer er interessert i muligheten for kortleser på døra inn til treningslokalet. Vi foreslår at Pål Skogli som har kommet med henvendelsen undersøker pris og muligheter. Det er også forslag fra Ronny Weum om at muligheten for lotteridrift undersøkes nærmere. Morten undersøker mulighetene og får papirene fra Ronny. Revisorens forslag om ytterligere aktivitet på børsen ble det overlatt til styret å gjøre noe aktivt med. Kasserer tar med oversikt over fondene til styremøtene og så gjør styret en vurdering da.