Referat fra årsmøtet i Sande KK 2005

 

Tid: 2.mars, 2006

Sted: Sandehallen, Sande

 

Tilstede fra styret: Bjørn Grønvold, Ronny Weum, Hege Helseth, Rolf Stenberg, Lars Samnøy, Per Ove Sjøl og Lise Engnes.

Medlemmer tilstede: Anker Veiljgård, Roger Stenberg, Sverre Paulsen, Jan Rustan, Morten Engnes, Laila Stenberg.

 

Gjennomgang på årsmøtet, referert til saksliste:

 

1.      Godkjenne innkallelse og saksliste.

Klubbens leder, Lise Engnes, ønsket velkommen til årsmøtet kl. 18:00.

Sakslisten ble gjennomgått og godkjent.

 

2.      Valg av dirigent og møtesekretær.

Dirigent:     Lise Engnes

Sekretær:   Ronny Weum

 

3.      Behandle årsberetningen.

Årsberetningen ble gjennomgått. En kommentar ble gitt. Beretningen vil bli oppdatert på dette punktet.

 

4.      Behandle revidert regnskap for 2005.

Regnskapet ble gjennomgått. Dette viser at klubben har solid økonomi. Resultatregnskap, balanse og fond ble gjennomgått uten kommentarer. Regnskapet er godkjent av revisor, Sverre Paulsen, og årsmøtet.

 

5.      Fastsette medlemskontigent og treningsavgift for 2007.

Medlems- og aktivitetskontigenter ble bestemt å bli som for 2006, med untak av ordning klubben tilbyr for lag og foreninger. Her vil den reduserte kostnaden per person bli økt noe ifra de 200,-. Årsmøtet gir styret rett til å vurdere en passende økning. Motivasjonen bak forslaget om å øke kontigenten for lag og foreninger er at summen på 200,-/ år er for lav i forhold til tilbudet.

 

6.      Behandle innkomne forslag.

Ingen inkomne forslag.

 

7.      Vedta budsjett for 2006

Budsjettet ble godkjent av årsmøtet med korrigeringer:

-         Kontoklasse 4100: Andre NM utgifter økes fra 25.000,- til 35.000,

-         Kontoklasse 3900: Andre inntekter økes fra 20.000,-til 30.000,-

-         Kontoklasse 6000: Utgifter til kjøp av utstyr økes fra 20.000,- til 70.000,- (Dermed budsjetteres det med et underskudd på 50.000,- for regnskapet 2006)

-         Kontoklasse 6500: Utgifter til leie, Sande kommune økes fra 40.000,- til 45.000,-

-         Kontoklasse 7400: Inntekter i form av kulturmidler øker fra 30.000,- til 35.000,-

Endringene legges inn i det endelige budsjettforslaget.

 

8.      Valg

Leder: Lise Enges (på valg) - tar gjenvalg (ett nytt år)

Nestleder: Ronny Weum (på valg) - tar ikke gjenvalg

Sekretær: Hege Helseth (ikke på valg) - sittende (ett år igjen)

Kasserer: Per Ove Sjøl (på valg) - tar gjenvalg (2 nye år)

Styremedlem 1: Lars Samnøy (på valg) - tar gjenvalg, som nestleder (2 år)

Styremedlem 2: Bjørn Grønvold (ikke på valg) – sittende (ett år igjen)

Revisor 1: Sverre Paulsen (på valg) - tar gjenvalg (ett nytt år)

Revisor 2: Geir Korvald (på valg) - tar gjenvalg (ett nytt år)

Varamedlem 1: Rolf Stenberg (ikke på valg) – sittende som styremedlem 1 (2 år)

Varamedlem: Jan Sjøl (NY) - (2 år)

Valgkomite: Morten Engnes (1 år til), Ronny Weum (1 år)

 

9. Eventuelt

Lise la fram Ole Haugens planer om nytt treningsstudio på Sande ved Shell. Han ønsker å få Sande KK med i ett samarbeid hvor våre medlemmer tilbys trening hos ham. Klubben vil få et eget rom der på ca 60-70 kvadratmeter. Resten av hans apparater er ikke egnet for styrkeløft. Medlemmer i Sande KK kan trene der til halv pris av 399 pr.mnd. Styret legger fram saken for diskusjon. Konklusjonen fra årsmøtet blir at et samarbeid er utelukket, da vi som styrkeløft klubb vil bli nesten borte. Vi mister også vårt lokale som i dag egner seg for mindre stevner og har utstyr nok for større stevner.

 

Sverre ønsket at referatene fra styremøtene skulle legges ut på hjemmesida. Styret ønsket ikke å legge ut referatene i sin helhet men skal førsøke med å legge ut ”Nytt fra styret”.