Referat årsmøte Sande kraftsportklubb 15.mars 2007

 

Fremmøte medlemmer: Sverre Diesen, Ronny Weum, Sverre Paulsen, Roger Stenberg, Raymond Madsen, Rune Grønvold, Tore-Gunnar Olsen, Anker Veiljgaard og Eivind Sjøl.

 

Styret: Lise Engnes, Lars Edvin Samnøy, Jan Sjøl, Bjørn Grønvold, Rolf Stenberg, Per Ove Sjøl, Hege Helseth

 

 

 

1.      Godkjenne innkallelse og sakliste.

Godkjent

 

2.      Valg av dirirgent og møtesekretær

Dirigent : Lise Engnes

Sekretær: Hege Helseth

 

3.      Behandle årsberetningen for 2006

Årsberetning gjennomgått av dirigent. Klubben har hatt et flott år idrettsmessig. Positiv utvikling både på antall medlemmer og antall aktive løftere.

 

Tilførsel:

 

Godkjent med de endringer som er kommentert.

 

4.      Behandle revidert regnskap

Kasserer gjennomgikk revidert regnskap. Regnskapet viser at klubben har god økonomi. 

 

Godkjent uten kommentarer.

 

5.        Fastsette medlemskontigent og Treningsavgift for 2008.

Styret har ingen ønsker om å heve kontingent eller avgift for 2008. Styret fikk tillatelse av årsmøtet i 2006 til å endre kontingent og avgifter for foreninger og lag for 2007. Sande VGS har avtale med klubben vedr bruk av hallen.

Pr 31.12.06 er medlemskontigent / treningsavgift på hhv:

Under 17 år: kr 500,-

Over 17 år: kr 1000,-

Familiemedlemsskap: kr 1500,-

Nøkkelkort: 300,-

Lag og foreninger kan trene for halv pris ved samlet innbetaling og navnelister.

 

 

 

 

 

6.         Behandle innkomne forslag

Forslag om å investere av klubbens midler i fond. Det er nå fond som garanterer at penger ikke går tapt. Styret har vært prinsippielt imot å bruke av klubbens midler til fond. Det ble stemt over om klubben skal gå inn med mer midler i fond:

 

Forslaget ble ikke godkjent 14-1. Årsmøtet gis fullmakt til å disponere fondene utover dette.

 

7.         Budsjettforslag for 2007

            post 3000 økes til        160.000,-

            post 3900     ”             72.000,-

            3 inntekter økes totalt til 232.000,- gir et korrigert budsjettert underskudd på  50.000,-

 

Budsjettet godkjennes med de endringer som er kommentert.

 

8.         Valg

            Ronny  representerte valgkomiteen og gjennomgikk de som var på valg:

            Leder – Lise Engenes:  gjenvalgt for 2 år.

            Nestleder – Lars Edvin Samnøy: ikke på valg, et år igjen

            Sekretær -  Hege Helseth: gjenvalgt for 2 år

            Kasserer – Per Ove Sjøl: ikke på valg, et år igjen

            Styremedlem 1 – Rolf Stenberg: ikke på valg, et år igjen

            Styremedlem 2 – Bjørn Grønvold går ut, Jan Sjøl går inn et år igjen.

Varamedlem : Jan Sjøl rykker opp til styremedlem 2, Morten Engnes ny for 2 år.

 

Revisor 1 : Sverre Paulsen gjenvalg for 1 år

Revisor 2: Geir Korvald, gjenvalg for 1 år.

 

Valgkomiteen:

Bjørn Grønvold og Ronny Weum

 

9.      Eventuelt.

         Oppfordring til årsmøte om å stille på dugnad 14. april.

Klubben skal ta over et mindre rom på innsiden av sine lokaler. Dette skal gjøres klart til bruk etter dugnad. Det ble informert om nytt aktuelt utstyr, styret kommer tilbake med dette når alle tall er på plass.

 

Årsmøtet hevet kl 19.35