logofarger.jpg (10388 bytes)

 

Generelt om lisensordningen:

 • NSF innførte løftelisens fra 01.05.00.
 • Lisensen gjelder for ett kalenderår av gangen. For år 2000 gjelder
 • lisensen ut året, med tilbakevirkende kraft fra og med 01.05.00.

 • Løfterne er selv ansvarlig for at de har gyldig lisens.
 • Løftere kan tegne lisens i løpet av året, men ikke etter at påmeldings-
 • fristen for det aktuelle stevnet er utløpt. For klubbstevner kan det tegnes lisens samme dag – på stevnet. Liste over nytegnede lisenser skal følge stevneprotokollen. Lisenssummen må betales til NSF senest 14 dager etter stevnet, dersom resultatene for vedkommendeløfter skal bli registrert.

 • Lisenskortet skal heretter forevises uoppfordret på alle typer stevner.
 • Lisensnummeret skal påføres alle stevneprotokoller for at de skal kunne godkjennes.
 • Lisenskortet bør oppbevares sammen med registreringsbeviset.

OBS – ULYKKESFORSIKRING!

 • Både A og B-lisens inkluderer ulykkesforsikring av løfteren under
 • trening og konkurranse. Forsikringen er tegnet i if…skadeforsikring.Forsikringen er en ulykkesforsikring, og ikke skadeforsikring. Detteinnebærer at forsikringen dekker skade som er forårsaket av en ytrepåvirkning, f.eks dersom en mister ei skive på foten, får stanga overhalsen i benkpress og lignende. En strekk i ryggen eller avrivning aven muskel er en skade, og er derfor ikke dekket av forsikringen.

 • Forsikringen gjelder fra den dato de blir betalt og første gang fram
 • til 31.desember. Ny forsikring må betales innen 1.februar påfølgendeår, dersom ikke forskringen skal opphøre.

 • Alle klubber skal ha fått tilsendt kopi av forsikringsavtalen.

A-lisens:

Kreves for deltagelse på alle mesterskap med NM-status, inklusivlagfinalene, samt internasjonale stevner. A-lisens inkluderer retttil deltagelse på lokale samlinger med landslagstrener i regi av

NSF. Lisenstypen koster kr 300,- pr år.

A-lisens kan også tegnes med abonnement på bladet "Styrkeidrett" tilredusert pris, totalt kr 430,-. Ordinær pris for abonnement er kr 180,-.

 

B-lisens:

Kreves for deltagelse på alle andre typer stevner, f.eks klubbstevner,KM og RM. Lisenstypen koster kr 150,- pr år.

Oppgradering av B-lisens:

En oppgradering av B til A-lisens i samme kalenderår koster kr 200,-.

Sande KK betaler lisensen for klubbens løftere, men ikke medabonnement på "Styrkeidrett" for de som har A-lisens.