Benkpress NM 2010
Askim, 27. mars

CIMG4577
CIMG4578
CIMG4579
CIMG4580
CIMG4581
CIMG4582
CIMG4583
CIMG4584
CIMG4585
CIMG4586
CIMG4587
CIMG4588
CIMG4589
CIMG4590
CIMG4591
CIMG4592
CIMG4593
CIMG4594
CIMG4595
CIMG4596
CIMG4597
CIMG4598
CIMG4599
CIMG4600